FAQs Complain Problems

कमलामाई नगरपालिकाबाट पास भएका ऐनहरु

१. कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४

२. कमलामाई नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४

३. कमलामाई नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७४

४. कमलामाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४

५. कमलामाई नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्धि ऐन, २०७४

६. कमलामाई नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४

७. कमलामाई नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५

८. विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५

९. कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

नियमावलीहरु

१. कमलामाई नगरपालिका, नगरकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

२. कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४

३. कमलामाई नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली, २०७४

कार्यविधिहरु

१. कमलामाई नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि,२०७४

२. उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजना संचालन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४

३. कमलामाई नगरपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्वन्धि कार्यविधि, २०७४

४. कमलामाई नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धि  कार्यविधि, २०७४

५. कमलामाई नगरपालिकाको स्थानीय प्रकाशन कार्यविधि, २०७४

६. कमलामाई नगरपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि, २०७४

७. कमलामाई नगरपालिकाको खानेपनि तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७४

८. कमलामाई नगरपालिकाको स्वीकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

९. कमलामाई नगरपालिकाको उद्दार तथा राहत कार्यविधि, २०७५

१०. कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्था कार्यविधि, २०७५

११. कमलामाई नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४