FAQs Complain Problems

विभिन्न कर ,दस्तुर र शुल्क संकलन (सम्पति कर,घर वहाल कर ,सवारी साधान कर , सेवा शुल्क दस्तुर , विज्ञापन कर , पर्यटन शुल्क ,मनोरन्जन कर ,निकासाी कर एंव शुल्क आदी

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुलोचना लुईटेल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवदेन
  • आर्थिक ऐनले तोके वमोजिमको कर,दस्तुर एंव शुल्क तिरेको रसिद
  • अन्य आवश्यक कागजातहरु