FAQs Complain Problems

अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाका नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुरेश पासवान
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
 •  संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली र विधान ।
 • अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था रहने ठाउँको विवरण र घर जग्गा वा भवनको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी ।
 • घर बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद ।
 •  घर नक्सापास÷घर अभिलेखीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •  चालु आ.व. सममको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत समपत्ति कर तिरेको रसिद ।
 •  संस्थामा कार्यरत जनशक्तिहरुको विवरण र संगठनात्मक चार्ट ।
 •  वडा कार्यालयको सिफारीस ।
 • स्थलगत प्रतितवेदन ।
 • भौतिक पूर्वाधारको विवरण (मेशीनरी औजार समेत)
 • प्रगति प्रतिवेदन ।
 • कर चुक्ताको प्रमाण पत्र
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु ।