FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

योजनाहरुको रकम भुक्तानी लिन पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 •     उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
 •     योजना सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिको बैठकबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपी ।
 •     सम्बन्धित प्राविधिकबाट तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन ।
 •     योजना सञ्चालन पूर्व, सञ्चालनको अवस्था र सम्पन्न पश्चातको फोटो ।
 •     सार्वजनिक परिक्षण फाराम ।
 •     आयोजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन ।
 •     अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिस ।
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 •     योजना सम्झौता तथा कार्यादेश  ।
 •     रकम खर्च गरिएका बील भरपाईहरु ।

योजनाहरुको सम्झौता गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 •     व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
 •     नगरसभाबाट स्वीकृत भएको योजना हुनुपर्ने ।
 •     उपभोक्ता समिति गठन भएको आमभेलाको निर्णयको प्रतिलिपी ।
 •     उपभोक्ता समिकिा सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •     उपभोक्ता समिति दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 •     सम्बन्धित प्राविधिकबाट योजनाको सम्बन्धमा तयार गरेको लागत अनुमान एवं डिजाईन ।
 •     योजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत बराबरको रकम बैंकमा जम्मा गरेको भौचर ।
 •     योजना सञ्चालन गर्नुपूर्वको अवस्थाको फोटो ।

उपभोक्ता समिति दर्ता गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 •     उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
 •     उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भनी आमभेला बाट भएको निर्णयको प्रतिलिपी ।
 •     उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

   उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खोल्ने सिफारिस लिन पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : 

 •     उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
 •     बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा भएको उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी ।
 •     खाता सञ्चालकहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •     खाता सञ्चालकहरुको पासपोर्ट सार्ईजको फोटो २ प्रति ।
 •     सम्बन्धित बैंकको खाता खोल्ने सम्बन्धी कागजातहरु ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीमा नाम समावेश गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 •    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
 •   सामाजिक सुरक्षा पाउन योग्य लाभग्राहीको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी ।
 •   बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाईसराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •   चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
 •   विधुवाभत्ता पाउनेको हकमा पतिको मृत्यूदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •   एकल महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा अविवाहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •   दलित बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र अभिभावकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 •   लाभग्राही र संरक्षकको अटो साईजको फोटो– २ प्रति

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको
  सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने)
 • आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि
 • आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको
  सिफारिस
 • आमा-बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि
 • वडाको किटानी सिफारिस
 • दस्तुर न.पा.को नियमानुसार
 • माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछि अनुसूची–१२
  अनुसारको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराईनेछ

घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६ बर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • अंशबन्डा भए बण्डापत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिी (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

 • प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
 • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
 • जन्म दर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रविवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता