FAQs Complain Problems

ईन्टरनेट सेवा टेलिसेन्टर ,केवुल,तथा प्रशसारण अनुमति नविकरण

लाग्ने समय: 
१५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सत्यदेवी अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन । 
  • विगत आ.वको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
  • घर वहाल सम्झौता र वहाल कर तिरेको रसिद
  • चालु आ व सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
  • अन्य आवश्यक कागजातहरु