FAQs Complain Problems

ईन्टरनेट सेवा टेलिसेन्टर ,केवुल तथा प्रशसारण अनुमति खारेजी

लाग्ने समय: 
५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सत्यदेवी अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन वा अनुगमन प्रतिवेदन
  • अन्य आवश्यक कागजातहरु
  •  घर वहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद 
  •  चालु आ व सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
  • वडा कार्यालयको सिफारिस
  • वडा सर्जमिन मुचुल्का