FAQs Complain Problems

कमलामाई नगरपालिकाबाट पास भएका ऐनहरु

१. कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४

२. कमलामाई नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

३. कमलामाई नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७५

४. कमलामाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५

५. कमलामाई नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्धि ऐन, २०७५

६. कमलामाई नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५

७. कमलामाई नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५

८. विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५

९. कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६