FAQs Complain Problems

कर चुक्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा/राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
दस्तुर: २००।–
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र
  • चालु आ.व. सम्म नगरपालिकालाई वुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर वुझाएको रसिद
  • व्यहोरा सहितको निवेददन