FAQs Complain Problems

नगर शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

विद्यालयको नाम :    श्री जनजागृति मा.वि. निबुवाटार

तह                   :    मा.वि.

पद सङ्ख्या       :   २ जना

विषय                :   नेपाली   र   सामाजिक

Nepali
image: