FAQs Complain Problems

विद्यालयको कक्षा स्तरवृद्धि

लाग्ने समय: 
१ महिना भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
शंकरराज लुईटेल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
तोकिए वमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
 •  विद्यालय स्थर वृद्धि सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन फाराम । ( शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा २ महिना अगावै)
 • विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
 • सामुदायिक विद्यालयका बाहेकको हकमा चालु आ.व.को नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • विद्यालयको स्तर वृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावना ।
 • सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका हकममा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी र बहाल कर तिरेको रसिद ।
 • वडा कार्यालयको विद्यालय स्थापना तथा संचालन गर्ने सम्बन्धी सिफारिस । 
 • विद्यालयको भौतिक संरचनाको विवरण
 • स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 
 • विद्यालयको विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन । 
 • समितिको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु ।