FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता

लाग्ने समय: 
७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सत्यदेवी अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके वमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन । (तोकिएको क्षेत्र अनुसार)
  • संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको फोटो सहितको विवरण ।
  • सरकारी संस्था गठन गर्ने समबन्धमाा भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी ।
  • सदस्यहरुको विवरण । 
  • सदस्यहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । 
  • सरकारी संस्थाको विधान ३ प्रति ।
  • सरकारी संस्था गठन सम्बन्धी अन्य कागजातहरु ।