FAQs Complain Problems

सुरक्षित आप्रवाशन कार्यक्रम (सामी) को विभिन्न पदहरुको करार नियुक्तीको लागि गरिएको सिफारिस आदेशानुसार रद्ध गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।