FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिलिपि सक्कल कागजात प्रमाणीकरण

लाग्ने समय: 
तिन भित्र सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
विशकसेन ढकाल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन ।
  • प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने सक्कल कागजातहरु र सोको फोटो कपि १।१ प्रति
  • नागरिकताको छाँया प्रति
  • व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भए सम्म)